به اطلاع میرساند از تاریخ ٩۵/۶/١ سیستم نوبت دهی تلفنی کلینیک بیمارستان محب به شماره تماس ۲۵۰۱۵۰۹۰ راه اندازی گردیده است