نگاهی به لوردوز (افزایش قوس کمری)‏

انحناهای طبیعی ستون فقرات به شکلی هستند که سر روی لگن متعادل است و به خوبی نیروها جذب می شوند. به افزایش انحنای طبیعی در ناحیه کمری لوردوز کمری گفته می شود. لوردوز در نواحی سینه ای و گردنی نیز ممکن است دیده شود. با افزایش لوردوز کمری، باسن به طرف عقب برجسته می شود. بسیاری از افراد از برآمدگی شکم شکایت می کنند. افزایش قوس کمری به خودی خود مشکلات زیادی ایجاد نمی کند. گاه با درد همراه است که نیاز به بررسی دارد؛ لذا در صورتی که لوردوز شدید نباشد و انعطاف پذیر باشد درمان خاصی نیاز ندارد.
عوامل مؤثر در ایجاد لوردوز

تعدادی ازمشکلات ستون فقرات راستایی ستون فقرات را بر هم می زنند و باعث ایجاد لوردوز می شوند؛ لذا بررسی این مشکلات همزمان با بررسی لوردوز ضروری است. تعدادی از این موارد عبارتند از:

التهاب دیسک: التهاب دیسک و گاه عفونت آن می‌تواند عامل لوردوز باشد.

کیفوز (قوز) : به دنبال افزایش قوس ناحیه ی سینه ای، برای ایجاد تعادل ستون فقرات، لوردوز ناحیه کمری ایجاد می شود.

  • چاقی: بعضی از افراد چاق برای حفظ تعادل هنگام راه رفتن، تنه را رو به عقب نگه می دارند که این عمل باعث افزایش لوردوز می شود.
  • پوکی استخوان: پوکی استخوان که ایجاد ضعف استخوانی می کند با در هم فرورفتگی عناصر استخوانی می‌تواند ایجاد کیفوز و به دنبال آن لوردوز نماید.

لغزش مهره (اسپوندیلولستزیس): این بیماری باعث کیفوز موضعی در خود ناحیه و افزایش لوردوزدر بالای آن می شود.