خانه برچسب ها رادیوگرافی‌

برچسب: رادیوگرافی‌

جراحی در درمان اسکولیوز

اسکولیوز کودکان  گاهی بریس نمی تواند مانع پیشرفت اسکولیوز شود. گاه بریس مناسب نیست و گاه کودک به طور مناسب آن را نپوشیده است؛ اما گاهی علی رغم بریس...

ديگر مطالب