خانه برچسب ها شناخت تنگي نخاعي

برچسب: شناخت تنگي نخاعي

شناخت تنگی کنال نخاعی

کانال نخاعی یک تونل استخوانی ناشی از پشت سر هم قرار گرفتن مهره ها می باشد که همراه با لیگامان ها و دیسک ها،...

ديگر مطالب